Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KALENDARZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 

Wydanie Kalendarza Pracownika Socjalnego na rok 2019 posiada część kalendaryjną w nowym układzie graficznym – registry na marginesach, kalendarz na cały rok 2019 do podglądu na dole strony, a dodatkowo są umieszczone osobno kalendarze skrócone na rok 2019 i 2020. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy ten poradnik branżowy w wygodnym układzie „dwa dni na stronie”. Dzięki wprowadzonym zmianom, część kalendaryjna zyskała na przejrzystości.

Bazę prawną Kalendarza Pracownika Socjalnego na rok 2019 tworzą cztery zaktualizowane, najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy ustawy:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508)
  Do tekstu ustawy wprowadzono zmiany wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1693). W tekście ustawy uwzględniono obowiązujące kwoty opublikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1358).
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998)
  Do tekstu ustawy wprowadzono zmiany wynikające z ustaw: z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076); z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1544).
 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2018 poz. 554)
  Do tekstu ustawy wprowadzono zmiany wynikające z ustaw: z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 poz. 650); z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000); z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1544).
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1952)
  Do tekstu ustawy wprowadzono zmiany wynikające z ustaw: z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 107); z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 2018 poz. 138); z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 poz. 650); z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 2018 poz. 730); z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 912); z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000); z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1544); z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669).
  W redakcyjnym opracowaniu ustawy uwzględniono obowiązujące kwoty opublikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018 poz. 149).

Kalendarz tradycyjnie zawiera:

 • Niezbędnik, a w nim: Świadczenia pieniężne w systemie pomocy społecznej, Piecza zastępcza, Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, Świadczenie wychowawcze; Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – „Za życiem”; Fundusz Alimentacyjny, Asystent rodziny; Kwoty i wskaźniki.
 • Adresy i informacje: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wydziały Polityki Społecznej UW; Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Pełnomocnicy rządu; PFRON; Agencje krajowe, biura, instytuty naukowo-badawcze, stowarzyszenia pomocy społecznej; regionalne fora pomocy społecznej, federacja związkowa, Caritas Polska, Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze.

Objętość – 312 stron. Format – A5. Koszt 1 egzemplarza – 36 zł plus koszt wysyłki. Dla zamówień powyżej 4 egzemplarzy przewidzieliśmy zniżki. Szczegóły w formularzu zamówienia.

Nakład kalendarza wyczerpany, prosimy nie zamawiać tego wydawnictwa.
   
   
Copyright © 1997-2019 AV