Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
OFERTA WYDAWNICZA
 


Kalendarz Pracownika Socjalnego 2021

Kalendarz Pracownika Socjalnego to zbiór najpotrzebniejszych w codziennej pracy informacji i aktów prawnych przydatnych pracownikom pomocy społecznej, a także osobom zajmującym się problematyką społeczną w szerokim tego słowa znaczeniu. Posiada kalendarium w układzie: „dwa dni na stronie”.
Poręczny format A-5, objętość 320 stron, oprawa twarda na podbiciu gąbkowym.
Cena: 37,00 zł/egz.

Nakład kalendarza wyczerpany, prosimy nie zamawiać tego wydawnictwa.


„Problemy Społeczne – Vademecum Kadr Socjalnych”

Ogólnopolskie czasopismo prezentujące dokonania pracowników socjalnych i codzienność pomocy społecznej, wydawane od 2001 roku. Format A-4, laminowany segregator dołączany do każdej zamówionej prenumeraty. W 2011 roku czasopismo, którego wydawcą jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, zostało wyróżnione listem gratulacyjnym Ministra Pracy i Polityki Społecznej za promowanie wybitnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Tytuł czasowo zawieszony.Kontrakt socjalny w teorii i praktyce

W prezentowanej publikacji autorka, Anna Kłos, przypomina niektóre aspekty z przeszłości pracy socjalnej w Polsce, które jej zdaniem zdecydowały o wprowadzeniu kontraktu, ale przede wszystkim prezentuje istotne dla kontraktu socjalnego uregulowania prawne, podpowiada jak wykorzystać potencjał i zasoby stron kontraktu. Książka stanowi próbę wszechstronnego objęcia zagadnień związanych z omawianą problematyką. Jest bardzo rzetelnym, dobrze udokumentowanym opracowaniem w zakresie kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej.
Cena: 45 zł/egz.Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej

Nakładem Wydawnictwa Centrum AV ukazało się trzecie wydanie książki Jerzego Krzyszkowskiego „Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej”.
W porozumieniu z Autorem zdecydowaliśmy się wznowić tę publikację z niewielkimi zmianami. Jak można się bowiem przekonać, z racji ponadczasowości prezentowanych w książce psychospołecznych aspektów organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, które – w odróżnieniu od zagadnień prawnych i ekonomicznych – nie podlegają ciągłym zmianom, treści zawarte w tej książce stanowią podręcznikowe źródło wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.
Cena: 42 zł/egz.Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich

redakcja: Jerzy Krzyszkowski, Krzysztof Piątek
Opracowanie będące pokłosiem dwóch debat nad pracą socjalną, jakie od lat prowadzą badacze, edukatorzy oraz praktycy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Cena: 38 zł/egz.

„Domy Pomocy Społecznej w Polsce 2005”

Publikacja w swoim charakterze nawiązuje do Katalogu Domów Pomocy Społecznej wydanego przez Centrum AV w 2002 roku i zawiera wszelkie aktualizacje, jakie udało się w tym czasie pozyskać. Ukazała się jako wydanie specjalne „Problemów Społecznych”.
Cena: 20 zł/egz.


Publikacje książkowe, których nakład został wyczerpany, w wersji elektronicznej, w formacie PDF na płycie CD – do samodzielnego wydruku.Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce

autor: Anna Zasada-Chorab
Autorka zbudowała monografię pokazującą kształtowanie zawodu na przestrzeni lat oraz wskazała kierunki jego rozwoju na przyszłość. Książka ze wszech miar zasługuje na uwagę i z pewnością powinna znaleźć miejsce w podręcznych biblioteczkach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także w domowych zbiorach adeptów pracy socjalnej i wszystkich zainteresowanych kształtem i kondycją pracy socjalnej w naszym kraju.
Cena: 26 zł/CD
Etyka pracownika socjalnego

autor: Tadeusz Kamiński
Książka jest próbą zarysowania podstaw etyki zawodowej pracownika socjalnego. Porządkuje i wyjaśnia m.in. najważniejsze pojęcia, jakie używane są w dyskusjach na temat etyki zawodowej, ukazuje pracę socjalną jako specyficzną relację międzyosobową, w której oddziałują na siebie pomagający i wspomagany. Znajdziemy w niej omówienie problemu konfliktów wartości oraz prezentację norm etyki zawodowej pracownika socjalnego, które sformułowane są na bazie przyjętych założeń antropologicznych i aksjologicznych.
Cena: 26 zł/CD
„Pomoc społeczna rodzinie – z warsztatu praktyków. Rodziny zastępcze. Opieka środowiskowa”

Książka, na którą składają się dwie prace: magisterska i licencjacka nagrodzone w konkursie z roku 2002 Stowarzyszenia AV i Ośrodka Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Cena: 26 zł/CD
Kierownik jednostki pomocy społecznej pracodawcą – podstawowe zadania i obowiązki

autor: Bogdan Majkowski
Wiedzę zawartą w poradniku autorstwa Bogdana Majkowskiego bezwzględnie muszą posiąść kierownicy jednostek pomocy społecznej, którzy wobec zatrudnionych osób pełnią rolę pracodawcy i jako tacy odpowiadają za prawidłową, zgodną z przepisami realizację spoczywających na nich obowiązków.
Cena: 26 zł/CD


ZAMAWIANIE WYDAWNICTW I WARUNKI PŁATNOŚCI
Realizacja przesyłki następuje po przesłaniu pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną zamówienia z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury. Płatność przelewem po wystawieniu faktury.


Przypominamy Państwu nasz adres oraz numer telefonu i faksu: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 42-217 Częstochowa, ul. Focha 55 lok. 21, tel. (34) 365-58-04, fax (34) 361-42-01.

   
   
Copyright © 1997-2020 AV